300 m2 alapterület alatti lakóépületek bejelentése - Csigaterv Építész Stúdió Kft.

Tartalomhoz ugrás
Építész Infó > Tervezés - Építés

"Egyszerűsített bejelentés"

utolsó frissítés:2017.12.01.
2016. július 1-étől ismét változott a max. 300 m2 alapterületű lakóépületek építésének egyszerű bejelentése. Pedig már kezdtük megszokni. A korábbi 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendeletet már ne is keresse senki, mert azt a Kormány hatályon kívül helyezte.

Az új szabályozást a 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet tartalmazza. A változás azt jelenti, hogy a 2016. január 1-jétől ismert egyszerű bejelentés megszűnt, az építésügyi hatósághoz külön már nem kell beadni az egyszerű bejelentési dokumentációt. (semmit nem kell az ÉTDR rendszerbe feltölteni). 2016. július 1-étől az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentése az elektronikus építési napló készenlétbe (E-Napló) helyezésével valósul meg.
 
Az új szabályok szerint az E-Naplóba kell feltölteni a tervdokumentációt, melynek tartalmi követelményeit a 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet illetve a Magyar Építész Kamara, valamint a Magyar Mérnök Kamara szakmai követelményeket tartalmazó szabályzata tartalmazza. Az E-napló készenlétbe helyezését követő 16. napon megkezdhető a kivitelezés. (nem kell jóváhagyást, határozatot várnunk a tervekre vonatkozóan)

Az E-naplóval kapcsolatos információk, segédletek:

Fontos, hogy kötelező a tervezői művezetés! A tervezőnek, vagy megbízott alvállalkozójának 6 alkalommal kell megtekintenie az építkezést, illetve bejegyzést tenni az E-naplóba. Az építtetőnek kötelező szerződnie a tervezővel.
Az építkezés befejeztét követően a Hatósági bizonyítványt (korábban Használatbavételi engedélynek hívták) az Építésfelügyelet adja ki.

További tájékoztatásárt kérdezze tervezőjét!


Fontosabb részletek a módosított ÉTV.-ből
(1997. évi LXXVIII. Építési törvény) - utolsó frissítés:2017.12.01.

13. § (1) Az építés helyi rendjének biztosítása érdekében a települési önkormányzatnak az országos szabályoknak megfelelően, illetve az azokban megengedett eltérésekkel a település közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos, a telkekhez fűződő sajátos helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket helyi építési szabályzatban kell megállapítania.

 
(2) A 33/A. § (1) bekezdésében meghatározott építési tevékenység esetén a helyi építési szabályzatban meghatározott
 
a) övezet, építési övezet területi lehatárolását;
 
b) övezetre, építési övezetre vonatkozóan
 
ba) a védelemmel és korlátozásokkal érintett területeken a szennyvízelvezetés vagy tisztítás szabályait közegészségügyi szempont szerint,
 
bb) a megengedett legnagyobb beépítettséget,
 
bc) a telken, az építési telken elhelyezhető épület, valamint az önálló rendeltetési egység számát és a megengedett vagy kizárt rendeltetését,
 
bd) a megengedett legnagyobb beépítési magasságot vagy építménymagasságot,
 
be) a szabályozási vonalat,
 
bf) a beépítési módot, az építési helyet és
 
bg) a minimális zöldfelület mértékét;
 
c) országos vagy helyi építészeti örökségvédelemmel, - településképi rendelet hiányában - a településképi védelemmel, országos régészeti-, táj- és természetvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseket, továbbá a veszélyeztetett területekre, a természeti csapások elleni védelemre, a katasztrófavédelemre vonatkozó követelményeket, védőterületet, védőtávolságot kell figyelembe venni.

Egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység

33/A. § (1) Egyszerű bejelentéssel történik
 
a) a 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meg nem haladó új lakóépület építése,
 
b) műemlék kivételével, a meglévő lakóépület 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meg nem haladó méretűre bővítése, valamint
 
c) az a) és b) pontban foglalt építési munkákhoz szükséges tereprendezés, támfalépítés.

(2) A természetes személy építtető egyszerű bejelentéssel bejelenti a 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó új lakóépületet érintő építési tevékenységet, ha azt saját lakhatás biztosítása céljából végzi és az így megépült új lakóépület egy lakásnál többet nem tartalmaz.

(3) A természetes személy építtető - műemlék kivételével - egyszerű bejelentéssel bejelenti a meglévő lakóépület 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó bővítésére irányuló építési tevékenységet, ha azt saját lakhatása biztosítására szolgáló lakóépület tekintetében végzi.

(4) Egyszerű bejelentéssel folytatott építési tevékenység esetén
 
a) az építtető az építési tevékenységet a kivitelezés tervezett megkezdése előtt tizenöt nappal - kormányrendeletben meghatározottak szerint - a nevének és lakcímének, szervezet esetén a megnevezésének és székhelyének megjelölésével, kizárólag elektronikus úton bejelenti a kormányrendeletben kijelölt szervnek,
 
b) ha a tervező a tervezés során a közműellátás és az égéstermék-elvezető megvalósítása érdekében az arra jogosult szolgáltató hozzájárulását vagy jóváhagyását kéri, és arra nyolc napon belül nem kap érdemi választ, a hozzájárulást vagy jóváhagyást megadottnak kell tekinteni,
 
c) a bejelentéshez kormányrendeletben meghatározott tartalmú kivitelezési dokumentációt kell mellékelni,
 
d) a bejelentéstől a kormányrendeletben meghatározottak szerint lehet eltérni.

(5) Az egyszerű bejelentéssel folytatott építési tevékenység esetén az építtető köteles építész tervezőt tervezői művezetésre megbízni.
 
(6) Az egyszerű bejelentéssel folytatott építési tevékenységet a bejelentéstől számított tíz éven belül meg kell valósítani és a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítványt kell kérni a kormányrendeletben kijelölt szervtől.

(7) A (6) bekezdés szerinti hatósági bizonyítvány kiállításától számított 5 évig a (2) vagy (3) bekezdés szerinti építési tevékenységgel érintett lakóépület rendeltetése akkor sem változtatható meg, ha egyébként a rendeltetésváltoztatás jogszabályi feltételei fennállnak. E tényt a (6) bekezdés szerinti hatósági bizonyítványban fel kell tüntetni.

(8) Ha a bejelentéstől számított tíz éven belül nem valósították meg az (1)-(3) bekezdés szerinti építési tevékenységet,
 
a) új lakóépület építése esetén az elkészült építményt le kell bontani,
 
b) meglévő lakóépület bővítése esetén az építési tevékenységgel érintett építményrészt a visszamaradó lakóépület állékonyságára és rendeltetésszerű használatára tekintettel le kell bontani,
 
és a terep felszínének eredeti állapotát vissza kell állítani.

(9) A (6) bekezdés szerinti hatósági bizonyítványért miniszteri rendeletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

 
38. § (1) Építési tevékenységet - ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - kivitelezési dokumentáció alapján lehet végezni.

(2) A kivitelezési dokumentáció tartalma - ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - nem térhet el a hatósági eljárásban záradékolt építészeti-műszaki dokumentációban foglaltaktól.

Csigaterv Építész Stúdió Kft.
iroda: 1119 Budapest, Petzvál J. u. 44.
mobil: +36-70/770-6091
e-mail: csigaterv(kukac)gmail.com
Szolgáltatások:
lakóépületek tervezése és engedélyeztetése
családi házak, társasházak, villák, nyaralók, luxus otthonok
Mert Mindenkinek kell egy otthon!
Vissza a tartalomhoz