300 m2 alapterület alatti lakóépületek bejelentése - Csigaterv Építész Stúdió

épületek
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Építész Infó > Tervezés - Építés

"Egyszerűsített" bejelentési eljárás

utolsó frissítés:2016.07.09.

2016. július 1-étől ismét változott a max. 300 m2 alapterületű lakóépületek építésének egyszerű bejelentése. Pedig már kezdtük megszokni. J
A korábbi 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendeletet már ne is keresse senki, mert azt a Kormány hatályon kívül helyezte.
 
Az új szabályozást a 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet tartalmazza. A változás azt jelenti, hogy a 2016. január 1-jétől ismert egyszerű bejelentés megszűnt, az építésügyi hatósághoz külön már nem kell beadni az egyszerű bejelentési dokumentációt. (semmit nem kell az ÉTDR rendszerbe feltölteni).
 
2016. július 1-étől az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentése az elektronikus építési napló készenlétbe (E-Napló) helyezésével valósul meg.
 
Az új szabályok szerint az E-Naplóba kell feltölteni a tervdokumentációt, melynek tartalmi követelményeit a 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet illetve a Magyar Építész Kamara, valamint a Magyar Mérnök Kamara szakmai követelményeket tartalmazó szabályzata tartalmazza.

Az E-napló készenlétbe helyezését követő 16. napon megkezdhető a kivitelezés. (nem kell jóváhagyást, határozatot várnunk a tervekre vonatkozóan)

Az E-naplóval kapcsolatos információk, segédletek:

Fontos, hogy kötelező a tervezői művezetés! A tervezőnek, vagy megbízott alvállalkozójának 6 alkalommal kell megtekintenie az építkezést, illetve bejegyzést tenni az E-naplóba. Az építtetőnek kötelező szerződnie a tervezővel.

Az építkezés befejeztét követően a használatbavételt az Építéshatóság adja ki.

További tájékoztatásárt kérdezze tervezőjét!


Fontosabb részletek a módosított ÉTV.-ből
(1997. évi LXXVIII. Építési törvény) - utolsó frissítés:2016.07.09.

13. §
(1) Az építés helyi rendjének biztosítása érdekében a települési önkormányzatnak az országos szabályoknak megfelelően, illetve az azokban megengedett eltérésekkel a település közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos, a telkekhez fűződő sajátos helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket helyi építési szabályzatban kell megállapítania.

(2) A 33/A. § (1) bekezdésében meghatározott lakóépület létesítésekor a helyi építési szabályzatban meghatározott

a) övezet, építési övezet területi lehatárolását;
b) övezetre, építési övezetre vonatkozóan
ba) a védelemmel és korlátozásokkal érintett területeken a szennyvízelvezetés vagy tisztítás szabályait közegészségügyi szempont szerint,
bb) a megengedett legnagyobb beépítettséget,
bc) a telken, az építési telken elhelyezhető épület, valamint az önálló rendeltetési egység számát,
bd) a megengedett legnagyobb beépítési magasságot vagy építménymagasságot,
be) a szabályozási vonalat,
bf) a beépítési módot, az építési helyet és
bg) a minimális zöldfelület mértékét;

c) országos vagy helyi építészeti örökségvédelemmel, településképi védelemmel, országos régészeti-, táj- és természetvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseket, továbbá a veszélyeztetett területekre, a természeti csapások elleni védelemre, a katasztrófavédelemre vonatkozó követelményeket, védőterületet, védőtávolságot
kell figyelembe venni.
 
Egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység 33/A. §
(1) A legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű új lakóépület építése esetén

a) az építtető az építési tevékenységet a kivitelezés tervezett megkezdése előtt tizenöt nappal - kormányrendeletben meghatározottak szerint - a nevének és lakcímének, szervezet esetén a megnevezésének és székhelyének megjelölésével, kizárólag elektronikus úton bejelenti az építésügyi hatóságnak,

b) ha a tervező a tervezés során a közműellátás és az égéstermék-elvezető megvalósítása érdekében az arra jogosult szolgáltató hozzájárulását vagy jóváhagyását kéri, és arra nyolc napon belül nem kap érdemi választ, a hozzájárulást vagy jóváhagyást megadottnak kell tekinteni,

c) a bejelentéshez kormányrendeletben meghatározott tartalmú kivitelezési dokumentációt kell mellékelni,

d) a kivitelezési dokumentációtól kormányrendeletben meghatározott eltérést be kell jelenteni.

(1a) Az (1) bekezdés szerinti épület építése esetén az építtető köteles építész tervezőt tervezői művezetésre megbízni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti épületet az (1) bekezdés a) pontja szerinti bejelentéstől számított tíz éven belül fel kell építeni és a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítványt kell kérni a kormányrendeletben kijelölt szervtől.

(3) Ha a bejelentéstől számított tíz éven belül nem építették fel az (1) bekezdés szerinti épületet, az elkészült építményt le kell bontani.

(4) A (2) bekezdés szerinti hatósági bizonyítványért az 1. mellékletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
 
Az építés 38. §
(1) Építési tevékenységet - ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - kivitelezési dokumentáció alapján lehet végezni.
 
(2) A kivitelezési dokumentáció tartalma - ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - nem térhet el a hatósági eljárásban záradékolt építészeti-műszaki dokumentációban foglaltaktól. VISSZA

Hasonló témájú cikkek

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz